JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD. rešpektuje ochranu vašich údajov
Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky: cookies.

Publikačná činnosť

JUDr. PhDr. Peter Strapáč, PhD.

Mobil : 0908 588 051
E-mail : advokat@strapac.sk


Vzdelanie

2009 – 2012                              Doktorandské štúdium na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
                                                     Právnická fakulta – titul „PhD.“
                                                     obhajoba práce „Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti“

2009
                                                     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
                                                     Právnická fakulta, rigorózna skúška a obhajoba titulu „JUDr.“
                                                     na tému „Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti“

2004 – 2009
                                                     Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
                                                     Právnická fakulta – titul „Mgr.“


Cudzie jazyky                             Anglický – aktívne
                                                     Nemecký – začiatočník


Odborná prax

Od roku 2012                             Advokát

2009 – 2012                              Advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Miroslava Stopku následne od roku 2010
                                                     advokátska kancelária JUDr. Stopka JUDr. Blendovský, s.r.o           .


Publikačná činnosť

Monografie:

 1. Komentár k znaleckým vyhláškam. 
  Komentár. Wolters Kluwer. 2016
 2. Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.
  Komentár. Wolters Kluwer. 2015, rozsah 104 strán
 3. Strapáč, P.: Ustanovenie, postavenie a zodpovednosť člena predstavenstva akciovej spoločnosti
  vydavateľstvo EUROUNION, 2012, zaradené do tlače, rozsah 248 strán
  Recenzent: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. mim. prof
 4. Strapáč, P.: Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti
  vydavateľstvo EPOS, 2011, rozsah 208 strán
  Recenzenti: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. mim. prof. JUDr. Marián Ďurana, PhD.

Monografie – vedúci autorského kolektívu:

 1. Strapáč, P., Tomáš, Š.: Zákon o organizovaní verejných športových podujatí.
  Komentár. vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2016
 2. Strapáč, P.: Judikatúra vo veciach obchodného zákonníka.
  Eurounion. 2015, rozsah 440 strán
 3. Strapáč, P.: Judikatúra vo veciach obchodných spoločností a družstva
  vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2015, rozsah 226 strán
 4. Strapáč, P., Ďurana, M., Muránska, J.: Nájomné vzťahy v súkromnom práve
  Nájomná zmluva a zmluva o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí podľa Občianskeho zákonníka, zákon o krátkodobom nájme bytu, zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov
  vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2015, rozsah 380 strán
  Recenzenti: doc. JUDr. Marek Števček, PhD., doc. JUDr. Ján Pirč, CSc., JUDr. Veronika Skorková, PhD.
 5. Strapáč, P., Ďurana, M.: Zodpovednosť znalca v slovenskom právnom poriadku
  vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2014, rozsah 390 strán
  Recenzenti: prof. Ing. Gustáv Kasanický, CSc., Doc. Ing. Pavol Kohút, PhD., Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. mim. prof
 6. Strapáč, P. a kol.: Orgány obchodných spoločností a družstva s judikatúrou
  vydavateľstvo EUROUNION, 2013, rozsah 600 strán
  Recenzent: Doc. JUDr. Ján Husár, CSc. mim. prof

Monografie – spoluautor:

 1. Baricová, Fečík, Števček, Filová a kol.: Správny súdny poriadok. Veľké komentáre.
  C. H. Beck. Praha. 2017
 2. Števček, Mesiarkinova, S. a kol: Civilný sporový poriadok. Veľké komentáre
  C. H. Beck. Komentár. Praha. 2016
 3. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J. a kol: Občiansky zákonník I. Veľké komentáre
  C. H. Beck. Komentár. Praha. 2015
 4. Praktické komentáre pre mestá a obce
  JUDr. Peter Strapáč, PhD. spracoval komentár k zákonu č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  vydavateľstvo EUROKÓDEX, 2015, rozsah celej publikácie 464 strán
  Autorský kolektív: Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD., JUDr. Peter Strapáč, PhD., JUDr. Jana Kováčová a kol.
  Recenzent: doc. JUDr. Mária Srebalová, PhD., Doc. JUDr. Ing. Branislav Cepek, PhD.
 5. Pracovné právo pre verejnú správu – 88 otázok a odpovedí
  vydavateľstvo IURA EDITION, s.r.o., 2011, rozsah 292 strán
  Autorský kolektív: Doc. JUDr. Marta Thurzová, CSc, Doc. JUDr. Alena Pauličková, PhD., Mgr. Ladislav Briestenský, JUDr. Peter Strapáč
 6. Števček, M. a kol.: Civilné právo procesné. Úvod do civilného procesu a sporové konanie.
  Praha: vydavateľstvo C. H. Beck, 2022, 632 s.
 7. Števček, M., Dulak, A., Bajánková, J., Fečík, M., Sedlačko F., Tomašovič, M. a kol: Občiansky zákonník II. Veľké komentáre.
  2. vydanie, Praha : vydavateľstvo C. H. Beck, 2019, 1578 s.
 8. Strapáč, P., Ďurana, M.: Vyhláška č. 193/2020 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii. Komentár.
  Bratislava : vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2021, 68 s.

Skriptá:

 1. Živnostenské právo – vysokoškolské učebné texty Paneurópskej vysokej školy, Fakulty práva
  vydavateľstvo Wolters Kluwer, 2015, rozsah 120 strán
  Recenzent: prof. JUDr. Ján Husár, CSc.

Články v odborných časopisoch:

 1. Justičná revue
  Strapáč, P., Ďurana, M.: Možnosť liberácie zo zodpovednosti za škodu spôsovenú prevádzkou dopravného prostriedku, 1/2015
  Strapáč, P., Dogma zvaná základné imanie. Stav de lege lata a pripravované zmeny Obchodného zákonníka, 4/2015
  Strapáč, P., Premlčanie práva v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky, 6-7/2015
  Strapáč, P., Právna úprava nájomných vzťahov od Všeobecného občianskeho zákonníka až po súčasnosť, 4/2016
 2. Bulletin Slovenskej advokácie
  Strapáč, P., Ďurana, M.: Námietka premlčania a rozpor s dobrými mravmi, 4/2013
  Strapáč, P., Ďurana, M.: Zodpovednosť za škodu spôsobenú osobami nezapísanými v zozname znalcov pri výkone znaleckej činnosti, 7-8/2014
  Strapáč, P., Ďurana, M.: Následky spojené s nepodaním návrhu na vykonanie exekúcie do troch rokov od vykonateľnosti exekučného titulu, 6/2016
 3. Znalectvo (vydáva Žilinská univerzita, Ústav súdneho inžinierstva)
  Strapáč, P: Právo na odmietnutie vykonania znaleckého úkonu zo strany znalca
  Strapáč, P: Znalec ad hoc a jeho zodpovednosť za spôsobenú škodu
 4. Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Právny obzor
  Strapáč, P.: Historický exkurz predstavenstva akciovej spoločnosti, 1/2013
  Strapáč, P., Ďurana, M.: Započítanie ako spôsob uspokojenia veriteľa
 5. Vydavateľstvo EPOS, časopis Manažment, mzdy, právo a financie
  Strapáč, P.: Charakteristika valného zhromaždenia akciovej spoločnosti, ročník 16, rok 2009, číslo 14
  Strapáč, P.: Pozvánka a oznámenie konania valného zhromaždenia spoločnosti, ročník 16, rok 2009, číslo 15 - 16
  Strapáč, P.: Osoby oprávnené zvolať valné zhromaždenie akciovej spoločnosti, ročník 16, rok 2009, číslo 18 - 19
  Strapáč, P.: Práva a povinnosti akcionárov akciovej spoločnosti, ročník 16, rok 2009, číslo 21 - 22
  Strapáč, P.: Zmluva o prevode vlastníctva bytu, ročník 17, rok 2010, číslo 1 - 2Strapáč, P.: Právo podnikať a formy podnikania v SR, ročník 17, rok 2010, číslo 3 - 4
 6. Vydavateľstvo IURA EDITION s.r.o., časopis Zodpovedná firma v praxi
  Strapáč, P.: Dobré mravy, zásada poctivého obchodného styku a obchodné zvyklosti, 6/2011
  Strapáč, P.: Povinné náležitosti zmluvy o nájme nebytového priestoru, 7/2011
  Strapáč, P.: Dohoda o urovnaní – Ako riešiť spory? 8/2011
  Strapáč, P.: Zmluva o zabezpečení pohľadávky, 9/2011
  Strapáč, P.: Sprostredkovateľská zmluva, 10/2011
  Strapáč, P.: Náležitosti zmluvy o predaji podniku, 12/2011
  Strapáč, P.: Zmluva o obchodnom zastúpení, 1/ 2012
 7. Vydavateľstvo IURA EDITION s.r.o., časopis Dane a účtovníctvo
  Strapáč, P.: Spoločnosť s ručením obmedzeným a obchodný podiel ako miera účasti na spoločnosti, ročník 16, číslo 6/2011
  Strapáč, P.: Zhodnotenie predmetu nájmu nájomcom pri nájme nebytového priestoru, ročník 17, 4/2012
 8. Vydavateľstvo IURA EDITION s.r.o., časopis Právo pre ROPO a obce
  Strapáč, P.: Zmluva o prevode vlastníctva bytu, ročník 3, číslo 7 – 8/2010
  Strapáč, P.: Nájomné vzťahy, ročník 3, číslo 10/2010
  Strapáč, P.: Nájomné vzťahy vo svetle novely zákona o majetku obcí, ročník 3, číslo 12/2010
  Strapáč, P.: Výpoveď a okamžité skončenie pracovného pomeru, ročník 4, číslo 3/2011
  Strapáč, P.: Občianske združenie, ročník 4, číslo 6/2011
  Strapáč, P.: Pracovná zmluva a jej náležitosti, ročník 4, číslo 9/2011
  Strapáč, P.: Pracovný pomer na dobu určitú po novele zákonníka práce, ročník 4,12/2011
  Strapáč, P.: Kolkové známky končia. Dobrá či zlá správa, ročník 5,1/2012
  Strapáč, P.: Valné zhromaždenie spoločnosti s ručením obmedzeným s majetkovou účasťou obce – 5/2012
 9. Vydavateľstvo IURA EDITION s.r.o., časopis Zo súdnej praxe
  Strapáč, P.: Povinnosť osobného výkonu funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti, ročník 17, 3/2012
  Strapáč, P.: Bezdôvodné obohatenie člena predstavenstva akciovej spoločnosti, ročník 17,4/2012
  Strapáč, P.: Hodnotenie znaleckého posudku ako dôkazu v rámci občianskeho súdneho konania. 5/2014
  Strapáč, P.: Prípustnosť dovolania vo veciach neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských veciach. Obsiahnutie neprijateľnej zmluvnej podmienky vo výroku rozhodnutia, 3/2015
  Strapáč, P.: Verejnoprávna zodpovednosť člena predstavenstva. Aspekty trestnoprávnej zodpovednosti, 4/2015
 10. Vydavateľstvo EPI, časopis Práca, mzdy a odmeňovanie
  Strapáč, P.: Zmluva o výkone funkcie člena predstavenstva – 4/2012
  Strapáč, P.: Právo na odmenu za výkon funkcie člena predstavenstva akciovej spoločnosti – článok autorizovaný a odsúhlasený, má byť zaradený do najbližšieho čísla časopisu
 11. Vydavateľstvo C. H. Beck.: časopis Obchodnĕprávní revue (ČR)
  Strapáč, P.: Vývoj právnej úpravy predstavenstva akciovej spoločnosti, ročník 4, 3/2012
 12. Soudní inženýrství (ČR):
  Strapáč, P: Komparácia právnej úpravy hodnotenie znaleckého posudku nevyžiadaného súdom v rámci občianskeho súdneho konania v Slovenskej republike a Českej republike. 25/2014
 13. Humanum (PL):
  Strapáč, P: Responsibility of the member of board of directors in stock corporation in Commercial Law
  Strapáč, P: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osoby, które nie są wpisane na listę biegłych podczas wykonywania czynności biegłego

Výstupy na vedeckých konferenciách:

 1. Days of Law. Brno 2014
  názov príspevku: Základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným vo svetle novely Obchodného zákonníka
 2. Inštitúty práva obchodných spoločností – verejnoprávne a súkromnoprávne aspekty. Košice 2015
  názov príspevku: Niekoľko úvah o spoločnosti v kríze
 3. Akademické akcenty. Bratislava 2015
  názov príspevku: Postavenie znaleckého posudku v civilnom dokazovaní
 4. Právo na súdnu ochranu a garancie nezávislosti sudcov z pohľadu teórie a praxe. UMB Banská Bystrica – právnická fakulta, jún 2015
  názov príspevku: Súkromný znalecký posudok a jeho postavenie podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok a Civilného sporového poriadku
 5. Dni práva – Olomouc, 2015
  názov príspevku: Premlčanie práva v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky
 6. Druhá medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Májový kongres právnikov" – Právnická fakulta Užhorod, máj 2015
  názov príspevku: Premlčanie práva v spotrebiteľských veciach v SR
 7. Žilinská univerzita v Žiline, Ekonomická univerzita v Bratislave, 9. medzinárodný vedecký seminár na tému: „Variácie procesu objektivizácie v ekonomickom znalectve“ Žilina september 2015
  názov príspevku: Interpretačné problémy pri odmeňovaní znalcov